Hợp đồng thi công nhà ở cải tạo

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở - Công ty HADT cung cấp mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở để Quý khách hàng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở - Công ty HADT cung cấp mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở để Quý khách hàng

  • Thành phần của Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
  • Văn bản Hợp đồng;
  • Các tài liệu kèm theo khác liên quan.
  • Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng sẽ được các Bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.
  • Hai Bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
  • Hiệu lực của Hợp đồng:
  • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được đại diện của hai Bên ký, đóng dấu, và hoàn thiện hợp đồng.

CÁC bài viết liên quan

thiết kế nhà